Utbildning är en av grundstenarna i en hållbar utveckling. En jämlik utbildning bidrar till att fler får möjlighet att nå sin fulla potential och leder till ökat välstånd, hälsa och jämställdhet i alla länder.

Trots det är över 770 miljoner människor i världen varken läs- eller skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. I Afrika söder om Sahara går 98 miljoner barn inte i skolan, och 9 av 10 tioåringar kan inte läsa och förstå en enklare text. Denna kris är djupt rotad och har långtgående konsekvenser för individen, samhällen och länder.

Hållbarhetsmålen för utbildning som sattes 2015 innebär att alla flickor och pojkar ska fullfölja en gratis, jämlik och kvalitativ grund- och gymnasieutbildning. Tyvärr står det redan klart att vi inte kommer att nå dessa mål till 2030. Covid-19 pandemin gjorde istället att utvecklingen gick bakåt. I länder som Indien och Uganda var skolor stängda i två år, vilket drabbade de mest utsatta, särskilt de som saknade tillgång till digital undervisning.

Orsakerna till utbildnings- och lärandekrisen är komplexa och sammansatta. Världsbanken lyfter fram faktorer som stora klasser med låg lärartäthet, hög lärarfrånvaro, bristande kunskaper och motivation hos lärare, förlegade pedagogiska metoder, bristande eller obefintligt inlärningsstöd från föräldrar och kvarvarande kostnader för skolgång.

Det krävs en bred samverkan mellan statliga aktörer, ideella organisationer, filantroper och företag för att vända den negativa trenden. Behoven är större än vad många länder själva kan finansiera. Samtidigt har andelen av världens samlade bistånd som går till utbildning minskat från 13% till 10 % under de senaste 20 åren, enligt Sida.

Social Initiative ökar nu sina satsningar på utbildning och uppmuntrar fler att engagera sig.

  • Vi har samlat 25 familjer som bidrar till att tjejer i Uganda och Kenya kan utbilda sig – Social Initiative Educate Girls. Genom stipendier och stöd till skolor ger vi flickor möjlighet att bryta sig ur fattigdom och skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer.
  • Vi skapar ett nytt initiativ där vi stödjer organisationer som inför innovativa metoder i de kommunala skolorna för att nå ut bredare och bidra till en hållbar förändring av utbildningssystemen – vi kallar det Social Initiative AcceleratED.

Tillsammans kan vi skapa en värld där fler barn och unga har möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till en bättre framtid.

För mer information om hur du kan engagera dig, kontakta oss på info@socialinitiative.se