Med stöd från Social Initiative och Familjen Einhorns stiftelse har projektet MANeSCALE lyckats halvera mödradödligheten på sex sjukhus i östra Uganda.

Mödradödligheten i världen har minskat med nästan 50% sedan början av 1990-talet men är fortfarande omfattande. Varje timma dör 33 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Hela 99% av dessa dödsfall sker i låginkomstländer. Kvinnor i Afrika söder om Sahara löper högst risk i hela världen. De flesta dör av orsaker som skulle gå att förhindra med relativt enkla medel.

Enkla insatser som räddar liv

Det är framförallt genom utbildning och ett lyckat mentorprogram som MANeSCALE uppnått dessa fantastiska resultat. Mentorerna – som är duktig och erfaren vårdpersonal från andra sjukhus – delar med sig av erfarenheter och enkla metoder för att få ner mödradödligheten och även minska dödligheten bland nyfödda. Man utbildar bland annat barnmorskorna i vikten av ”the golden minute”, dvs hur de ska stimulera det nyfödda barnet att andas under sin första levnadsminut.

Andra viktiga delar i projektet är att skapa enskilda rum för för tidigt födda där de tas om hand tillsammans med mödrarna och inte utsätts för smittor i samma utsträckning. Projektet utbildar mödrarna i så kallad Kängurumetod (Kangaroo Mother Care) där de för tidigt födda håller värmen nära modern istället för i en kuvös.

Peter Waiswa är initiativtagare till MANeSCALE, professor vid Makerereuniversitetet i Kampala och gästforskare vid Karolinska Institutet. ”Det handlar inte nödvändigtvis om att införa dyra eller komplicerade maskiner, utan om att sprida kunskap om enkla insatser som räddar liv och få till stånd rutiner på sjukhusen” säger Peter Waiswa.

Utmaningar kvarstår

Det råder bland annat personalbrist, avsaknad av blodbank och utmaningar med vårdcentraler som skickar patienter vidare till sjukhusen i onödan, med höga risker för mödrarna och det ofödda barnet. Därför fokuserar nu teamet tillsammans med Social Initiative och Familjen Einhorns stiftelse på att sprida kunskap till vårdpersonalen på vårdcentraler i regionen och skapa ett telefonnätverk mellan sjukhusen och vårdcentralerna.

Om vi kan stärka kunskapen och rutinerna längre ner i vårdkedjan och samtidigt sprida lärdomarna från de sex sjukhusen i östra Uganda till andra sjukhus har vi en chans att med enkla medel få ner mödradödligheten i fattiga länder, säger professor Peter Waiswa