Det Extra Årsmötet hålls digitalt måndag 23 november 2020 kl 13.45. Anledningen till det extra Årsmötet är val av ny revisor.

Förslag till agenda:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Val av revisor.
7. Mötet avslutas.